Oprogramowanie Meritum przygotowane jest do zarządzania zasobem gminnym zarówno w księgach własnych zarządcy (np. spółka z o.o. zarządzająca zasobem w formie własnego majątku) jak i obsługa zasobu gminnego w formie administracji zleconej. Elastyczne podejście pozwala na podział zasobów na określone grupy i rozdzielenie lokali na lokale występujące w zasobie gminnym 100%, we wspólnotach mieszkaniowych, w innych zasobach. Jeżeli natomiast zarządca obok zasobu gminnego zarządza także wspólnotami mieszkaniowych możliwe jest powiązanie danych pomiędzy dwoma obszarami tak aby np. odczyty liczników były rejestrowane tylko raz i służyły rozliczeniu wartości w obu księgach.

OBSŁUGA CZYNSZU REGULOWANEGO i WINDYKACJI

Oprogramowanie Meritum w pełnym zakresie wspiera zarządzanie zasobem gminnym. Zarządcy spotykają się ze szczególną specyfiką zarządzania lokalami komunalnymi i socjalnymi. Pojawi się aspekt "czynszu regulowanego" którego wskaźniki uchwalane są przez Rady Miast, Rady Gmin oraz problem sprawnej windykacji ze względu na skomplikowaną sytuację lokatorów lokali komunalnych/socjalnych.

OPTYMALIZACJA PLANU KONT

W zakresie kont księgowych zastosowano zaawansowane mechanizmy tzw. owymiarowania kont księgowych, co pozwala analizować dane z podziałem na budynki, rodzaje lokali, własności itd. bez konieczności nadmiernego rozbudowywania kont analitycznych.

EFEKTYWNA WINDYKACJA DŁUŻNIKÓW

Wsparcie w zakresie szybkiej windykacji dłużników na początku okresu zadłużenia (do 3-6 miesięcy), zarządzanie windykacją przedsądową (przygotowanie dokumentacji do pozwu), pełne rozliczanie nakazów zapłaty i kwot zasądzonych.

LOKALE GMINNE WE WSPÓLNOTACH - AUTOMATYZACJA CZYNNOŚCI

Jeżeli zarządca obok zasobu gminnego zarządza także wspólnotami mieszkaniowych możliwe jest powiązanie danych pomiędzy dwoma obszarami tak aby np. odczyty liczników były rejestrowane tylko raz i służyły rozliczeniu wartości w obu księgach. Zachowujemy przy tym odrębność ksiąg rachunkowych zarządcy i poszczególnych wspólnot mieszkaniowych.

EWIDENCJA DANYCH NA POTRZEBY RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ

Ze względu na modułową budowę i skalowalność oprogramowanie Meritum stanowi dobre rozwiązanie dla spółek administrujących zasobem gminnych, zakładów komunalnych, urzędów miast i gmin. Konfigurowalne elementy dot. tzw. "czynszu regulowanego", zarządzania opłatami pozwalają szczegółowo rejestrować i rozliczać należności i wpłaty zgodnie z wymogami rachunkowości budżetowej (np. podział na czynsz, świadczenia, odsetki).

SZCZEGÓŁOWA ANALIZA WPŁAT I NALEŻNOŚCI

Dane windykacyjne wynikają bezpośrednio z przyporządkowania dokumentów wpłat do dokumentów należności, bieżąca informacja o wysokości zadłużenia i poszczególnych niezapłaconych dokumentów pozwala sprawnie prowadzić windykację należności.

PLANOWANIE I SKUTECZNE ZARZĄDZANIE STAWKĄ EKSPLOATAYJNĄ

W związku z koniecznością indywidualnego ustalania stawek eksploatacyjnych dla każdej nieruchomości konieczne jest odpowiednie zarządzanie ewidencją kosztów i przychodów. Ewidencja stanowić powinna podstawę procesu planowania stawki na kolejne lata. Kluczowym aspektem jest przy tym nie tylko sam proces przechowywania danych, ale elastyczne i wszechstronne analizy tworzone na wielu poziomach agregacji danych (np. osiedle/nieruchomość/ budynek/rodzaj lokalu/tytuł własności).