Aplikacja OWZ do obsługi Walnego Zgromadzenia przygotowana i wdrożona z sukcesem – pierwsze walne za nami.

Rozwiązanie wspiera spółdzielnie mieszkaniowe w procesie ewidencji i kontroli pełnomocnictw dot. Walnego Zgromadzenia od momentu ich przyjmowania w siedzibie spółdzielni poprzez ich przyjmowanie i ewidencję w trakcie Walnego Zgromadzenia. Podczas prowadzenia Walnego Zgromadzenia możliwa jest ewidencja nowych pełnomocnictw, wydawania mandatów, wsparcie w zakresie w zakresie przygotowania list uczestników, pełnomocników czy też wydawania kart do głosowania. Jednocześnie wprowadzone jest zabezpieczenie uniemożliwiające zarejestrowanie kilku pełnomocnictw przez jedną osobą oraz wydanie kilku pełnomocnictw przez jednego uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Aplikacja OWZ obsługuje standardowe Walne Zgromadzenia jak i Walne Zgromadzenia podzielone na części.

Aplikacja OWZ współpracuje z dowolnym oprogramowaniem Członkowskim. Zapraszamy Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych do wdrożenia naszego rozwiązania

Pierwsze prace dot. obsługi Krajowego Systemu e-Faktur w oprogramowaniu Meritum rozpoczęte. W lipcu 2024r. bez wsparcia nowoczesnego systemu informatycznego prac w zakresie przesyłania faktur sprzedaży czy też ewidencji faktur zakupu będzie bardzo skomplikowana. Zarządców którzy dzisiaj nie korzystają z nowych rozwiązań zapraszamy do współpracy.

Oprogramowanie Meritum przeszło pozytywną weryfikację u klientów w zakresie rozsyłania zawiadomień o rocznym rozliczeniu CO i CW – zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach". Wspieramy proces przygotowania rozliczenia od momentu ustalenia wymaganego zakresu gromadzenia danych do sporządzenia dokumentów rozliczeniowych.