Jesteśmy w pełni przygotowani do obsługi e-Sprawozdań

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy prace nad opracowaniem modułu e-Sprawozdań, który jest elementem  programu finasowo-księgowego systemu MERITUM.

Od 1 października 2018 wprowadzony został obowiązek sporządzania sprawozdań w formie elektronicznej. Na mocy ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398 ze zm.) w tym m.in. przepisów ustawy o rachunkowości, sprawozdania finansowe muszą być sporządzane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (tzn. podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).

Zgodnie z powyższym jedyną obowiązującą formą sporządzenia sprawozdania finansowego jest obecnie forma elektroniczna. Oznacza to, że musi być ono sporządzone w formie pliku, który można zapisać i odczytać za pomocą programu komputerowego – w przypadku spółdzielni mieszkaniowej w postaci struktury logicznej udostępnionej przez Ministerstwo Finansów.

Oferowane na rynku rozwiązania nie zawsze spełniają wymogi dot. spółdzielni mieszkaniowych, w szczególności mogą nie uwzględniać dodatkowych pozycji uszczegóławiających które wynikają ze specyfiki prowadzonej przez nich działalności (zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Posiadając wieloletnie doświadczenie we współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi przygotowaliśmy rozwiązanie wspierające te elementy.

 

Aplikacja Zakupy, czyli profesjonalne zarządzanie dokumentami zakupu

Aplikacja Zakupy, czyli bezpieczne zarządzanie fakturami zakupu. Nowy moduł dot. obsługi zakupów pozwala na pełne zarządzanie obsługą płatności i obiegiem dokumentów zakupu. Możliwość współpracy z systemami bankowymi pozwala na pełną automatyzację księgowania wyciągów nie tylko w zakresie wpłat właścicieli/najemców lokali ale także w zakresie płatności za dokumenty zakupu. Pierwsze wdrożenia u zarządców nieruchomości zostały zakończone. W ocenie użytkowników nowe rozwiązanie pozwala na jeszcze większą automatyzację prac księgowych i zmniejszenie ręcznej pracy.

Nowe standardy rachunkowości dla spółdzielni mieszkaniowych

Komitet Standardów Rachunkowości przyjął uchwałą nr 7/2015 z 20.10.2015 r. Stanowisko w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego. Pierwsze prace u kientów zostały zakończone - oprogramowanie Meritum wspiera zarówno zarządzanie funduszami wkładów z uwzglednieniem majątku jak i zasady ustalania wyniku w kontekście nieruchomości.