Aplikacja przeznaczona jest do kompleksowej obsługi zdarzeń związanych z procesem naliczania i rozliczania należności i zobowiązań najemców, lokatorów oraz właścicieli lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, pożytków rozliczanych w księdze własnej zarządcy. Podstawą do prowadzenia kart lokalu jest powiązanie osoby z lokalem uwzględniające okres obowiązywania prawa do lokalu (najem, własność, w przypadku spółdzielni mieszkaniowej – spółdzielcze prawo do lokalu itp.).

Użytkownik ma możliwość definiowania dowolnych tytułów obciążeń dla danej karty, w tym zaliczek związanych z mediami lub obciążeń wg odczytów liczników. W oparciu o przygotowane dane aplikacja automatycznie generuje miesięczne obciążenia w postaci dokumentów sprzedaży (faktury, noty, dokumenty korygujące).

W aplikacji prowadzone są konta ksiąg pomocniczych dla rozrachunków z kontrahentami oraz operacji sprzedaży.

Aplikacja stanowi jeden z modułów zintegrowanego systemu informatycznego Meritum - nowoczesnego rozwiązania wspomagającego pracę zarządców i administratorów nieruchomości.

MOŻLIWOŚCI APLIKACJI:

 • ewidencja zasobów w formie nieruchomość->budynek->lokal, ewidencja działek
 • dowolna liczna obsługiwanych budynków, lokali (zgodnie z wykupioną licencją)
 • definiowalne elementy opłat/grup opłat, norm dla lokali
 • analiza i rozliczanie zmian rodzajów lokali i typów najmu w czasie
 • szczegółowa historia zmian umowy/prawa własności dla lokalu
 • bieżący dostęp do sald i obrotów danego lokalu
 • seryjne funkcje naliczania i korekt sprzedaży
 • pełna obsługa poleceń księgowania
 • szczegółowa ewidencja właścicieli i współwłaścicieli (np. spadkobierców, współmałżonków)
 • wewnętrzne edytory tekstu do obsługi treści korespondencji
 • szczegółowa kartoteka decyzji dodatków mieszkaniowych
 • bieżąca ocena zadłużenia, szczegółowe informacje o należnościach niezapłaconych na poziomie dokumentu
 • automatyczne i ręczne rozliczanie rozrachunków
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • szczegółowe potwierdzenia salda lokali/innych zasobów poszczególnymi dokumentami
 • definiowalne szablony windykacyjne
 • wewnętrzne edytory tekstu do obsługi wezwań do zapłaty
 • bieżący dostęp do historii windykacji dla lokalu
 • szczegółowe dane dla not odsetkowych lokali/innych zasobów
 • automatyczne korekty not odsetkowych, historia zmian
 • rozbudowany menadżer zarządzania sprawami sądowymi
 • ewidencja porozumień ratalnych
 • ewidencja kaucji
 • pełna obsługa rocznych/kwartalnych/miesięcznych rozliczeń lokatora
 • rozliczenia wg zasobów, wnoszonych opłat, w układzie miesięcznym lub dziennym, prowadzenie rozliczeń rocznych w formie not korygujących, korekt faktur
 • obciążenia wg liczników w tym współpraca z urządzeniami typu PSION
 • rozliczenia liczników mediów z uwzględnieniem zaliczek
 • eksport danych. raportów do formatów pdf, doc, xls, txt, csv
 • pełna współpraca z arkuszem kalkulacyjnym