Aplikacja przeznaczona jest do kompleksowej obsługi zdarzeń związanych z prowadzeniem zarządzania nieruchomościami w zakresie Zasobu Obcego (niezależnie od księgi głównej zarządcy). Podstawowym zadaniem modułu jest zarządzanie procesem naliczania i rozliczania należności właścicieli lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, miejsc postojowych czy też pożytków w ramach administracji zleconej.

Aplikacja umożliwia dowolne definiowanie tytułów obciążeń, wspiera prowadzenie windykacji należności, redagowania korespondencji do lokali jednolicie lub niezależnie dla każdej firmy.

Podstawą do prowadzenia kart lokalu jest powiązanie osoby z lokalem uwzględniające okres obowiązywania prawa do lokalu. Użytkownik ma możliwość definiowania dowolnych tytułów obciążeń dla danej karty, w tym zaliczek związanych z mediami lub obciążeń wg odczytów liczników. W oparciu o przygotowane dane aplikacja automatycznie generuje miesięczne obciążenia w postaci dokumentów sprzedaży (faktury, noty, dokumenty korygujące).

Dzięki zaprojektowaniu odpowiedniej struktury bazy danych możemy zagwarantować prowadzenie odrębnych ksiąg dla każdej firmy przy jednoczesnym wspólnym dostępie do danych w procesie obsługi lokatora, odczytów liczników itd.. W aplikacji prowadzone są konta ksiąg pomocniczych dla rozrachunków z kontrahentami oraz operacji sprzedaży.

Aplikacja stanowi jeden z modułów zintegrowanego systemu informatycznego Meritum - nowoczesnego rozwiązania wspomagającego pracę zarządców i administratorów nieruchomości.

MOŻLIWOŚCI APLIKACJI:

 • ewidencja zasobów w formie nieruchomość-> budynek->lokal, ewidencja działek
 • dowolna liczba obsługiwanych firm, budynków, lokali (zgodnie z wykupioną licencją)
 • definiowalne elementy opłat/grup opłat, norm dla lokali
 • analiza i rozliczanie zmian rodzajów lokali i typów najmu w czasie
 • szczegółowa historia zmian umowy/prawa własności dla lokalu
 • bieżący dostęp do sald i obrotów danego lokalu
 • seryjne funkcje naliczania i korekt sprzedaży
 • pełna obsługa poleceń księgowania
 • szczegółowa ewidencja właścicieli i współwłaścicieli
 • wewnętrzne edytory tekstu do obsługi treści korespondencji
 • szczegółowa kartoteka decyzji dodatków mieszkaniowych
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • automatyczne i ręczne rozliczanie rozrachunków  bieżąca ocena zadłużenia, szczegółowe informacje o należnościach niezapłaconych na poziomie dokumentu
 • szczegółowe potwierdzenia salda lokali/innych zasobów poszczególnymi dokumentami
 • definiowalne szablony windykacyjne, wewnętrzne edytory tekstu do obsługi wezwań do zapłaty
 • bieżący dostęp do historii windykacji dla lokalu
 • szczegółowe dane dla not odsetkowych lokali/innych zasobów, automatyczne korekty not odsetkowych, historia zmian
 • rozbudowany menadżer zarządzania sprawami sądowymi
 • ewidencja porozumień ratalnych, ewidencja kaucji
 • pełna obsługa rocznych/kwartalnych/miesięcznych rozliczeń lokatora,
 • prowadzenie rozliczeń rocznych w formie not korygujących, korekt faktur
 • obciążenia wg liczników w tym współpraca z urządzeniami typu PSION, rozliczenia liczników mediów z uwzględnieniem zaliczek
 • eksport danych. raportów do formatów pdf, doc, xls, txt, csv
 • pełna współpraca z arkuszem kalkulacyjnym