Aplikacja Prawa do lokalu jest dedykowanym rozwiązaniem dla Zarządców Nieruchomości którzy chcą prowadzić szczegółowe informacje o układzie właścicielskim lokali oraz układzie umów najmu niezależnie od aplikacji typu Zasoby Własne. Tego typu podejście pozwala szczegółowo odzwierciedlać zmiany własności i zmiany tytułów prawnym bez ograniczeń jakie mogą nakładać na aplikacje Czynszowe wymogi księgowe.

W kontekście teczki każdego z lokali użytkownik ewidencjonować może zdarzenia, które następnie są przesyłane do określonych stanowisk/aplikacji systemu. Zakres informacyjny zdarzeń oraz ich predefiniowane typy pozwalają dokładnie opisywać/ewidencjonować dokumenty i zdarzenia związane z prawem własności lokalu (umowy najmu, akty notarialne, księgi wieczyste, postanowienia sądu itd.)

Dostępne informacje zawierają zarówno faktyczną datę zdarzenia, datę rejestracji w aplikacji jak i jej wpływ na określone działania aplikacji. Dobrym przykładem jest powiązanie rejestracji wyodrębnień z aplikacją Środki Trwałe. Po zarejestrowaniu wyodrębnienia jest ono wysyłane do aplikacji zarządzającej majątkiem. Na tej podstawie następuje zmniejszenie wartości majątku proporcjonalne do udziału lokalu w poszczególnych składnikach majątku spółdzielni (budynki, grunty, dźwigi itd.).

Jednocześnie w jednym miejscu mamy możliwość przechowywania dokumentów dot. danego kontrahenta lokalu w formie opisu oraz w formie zeskanowanych dokumentów. Szczegółowy typy i rodzaje operacje są dowolnie definiowane przez użytkownika zgodnie z potrzebami organizacyjnymi oraz wymaganym zakresem ewidencji danych.

Aplikacja stanowi jeden z modułów zintegrowanego systemu informatycznego Meritum - nowoczesnego rozwiązania wspomagającego pracę zarządców i administratorów nieruchomości.

MOŻLIWOŚCI APLIKACJI:

 • szczegółowa ewidencja historii zmian dot. właścicieli w formie teczek zawierających informacje dot.:
  • zmian właścicieli
  • zmian najemców
  • zmian adresów korespondencyjnych
  • zmian nazwisk
  • zmian udziałów we własności lokali
  • itd.
 • współpraca z aplikacją Czynsze w zakresie przesyłania informacji o zmianach właściciela, adresu korespondencyjnego itd.
 • współpraca z aplikacją Środki Trwałe w zakresie obsługi wyodrębnień
 • współpraca z aplikacją Członkowski w zakresie praw do lokalu członków spółdzielni mieszkaniowej
 • szczegółowa ewidencja dokumentów i innych zdarzeń dot. własności danego lokalu:
  • zmiany tytułów prawnych lokali
  • zmiany umów najmu
  • akty notarialne
  • księgi wieczyste
  • wyodrębnienia lokali
  • wykupy lokali
  • postanowienia sądu
  • darowizny
  • uwagi dot. przekształceń
  • inne
 • przekrojowe analizy i statystyki dot. własności lokali, zarejestrowanych zdarzeń, dokumentów itd.
 • eksport raportów do formatów pdf, doc, xls, txt, csv, itd.
 • pełna współpraca z arkuszem kalkulacyjnym