Aplikacja Deklaracje Odpadów jest dedykowanym rozwiązaniem dla Zarządców Nieruchomości służącym wsparciu w zakresie zarządzania wysokością opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla części zamieszkałej i części niezamieszkałej nieruchomości.

Rejestracja oświadczeń z lokali mieszkalnych dot. liczby osób oraz sposobu gromadzenia odpadów wbudowana w oprogramowanie, pozwala precyzyjnie określić wysokość opłaty dla danej nieruchomości.

Dla lokali niezamieszkałych możliwe jest tworzenie dowolnych kombinacji punktów gromadzenia odpadów (dla nieruchomości, dla lokalu, dla grupy lokali itd.). Zgodnie z powyższym zarządca może zachować dotychczasowe punkty odbioru odpadów dla części niezamieszkałej lub przygotować nowe.

Możliwe jest ustalanie opłat czynszowych: w układzie 1:1 z deklaracjami każdego z lokali lub przyjęcie zasady w której zarządca składa deklaracje dot. danego punktu odbioru i niezależnie kalkuluje stawki opłat dla poszczególnych lokali. W efekcie Zarządca otrzymuje doskonałe narzędzie w pełni automatyzujące proces generowania deklaracji, ograniczające w sposób zdecydowany zarówno pracochłonność jej przygotowania jak koszty wydruku (możliwość generowania deklaracji zbiorczych) zarówno dla zasobu własnego, poszczególnych wspólnot mieszkaniowych jak i administracji zleconej.

Aplikacja stanowi jeden z modułów zintegrowanego systemu informatycznego Meritum - nowoczesnego rozwiązania wspomagającego pracę zarządców i administratorów nieruchomości.

MOŻLIWOŚCI APLIKACJI:

 • dowolna liczba obsługiwanych wspólnot mieszkaniowych, nieruchomości zasobu własnego, firm w administracji zleconej
 • obsługa indywidualnych rachunków bankowych dla wspólnoty, nieruchomości
 • ewidencja oświadczeń osób dot. części zamieszkałej i przesyłanie ich do aplikacji Czynsze
 • uwzględnienie wskaźników dot. działalności gospodarczej w części niezamieszkałej
 • ewidencja pełnomocnictw i osób upoważnionych do podpisu deklaracji
 • obsługa rodzajów podmiotów składających deklarację, obsługa rodzajów działalności
 • możliwość definiowania tzw. punktów odbiorów odpadów dla lokalu, grupy lokali, nieruchomości
 • ewidencja decyzji administracyjnych
 • ewidencja miejsc gromadzenia odpadów
 • definiowalne rejestry dokumentów oraz typy dokumentów oświadczeń
 • możliwość rejestracji oświadczeń na poszczególnych administracjach
 • generowanie deklaracji odpadów na poszczególne nieruchomości, budynki, punkty odbioru odpadów
 • generowanie deklaracji zbiorczych z załącznikami
 • obsługa jednej deklaracji dla wspólnoty, zarówno dla części zamieszkałej jak i niezamieszkałej
 • szczegółowa analiza zmiany wysokości opłaty - wskazanie lokali na których nastąpiły zmiany
 • przekrojowe analizy dot. sposoby gromadzenia odpadów
 • weryfikacja wartości deklaracji z aplikacjami typu Czynsze na poziomie każdego lokalu
 • eksport raportów do formatów pdf, doc, xls, txt, csv itd.
 • pełna współpraca z arkuszem kalkulacyjnym