Aplikacja Kontroling jest systemem informatycznym stanowiącym gotowe do wdrożenia narzędzie do controllingu, analiz, budżetowania, raportowania, opartym na hurtowni danych (OLAP) zbudowanym na bazie serwera SQL.

Jest dedykowany do różnych grup odbiorców – od małych zarządców nieruchomości potrzebujących podstawowych narzędzi controllingowych, aż do dużych wieloodziałowych spółdzielni mieszkaniowych wymagających rozbudowanych rozwiązań do informacji zarządczej.

Program Kontrolingu jest zintegrowany z MS Excel oraz ma możliwość łatwej integracji z popularnymi systemami ERP. Duży nacisk w tworzeniu systemu postawiony został na łatwość obsługi i szybkość wdrożenia oprogramowania, które staje się podstawowym narzędziem pracy menedżerów.

TECHNOLOGIA

Program Kontroling pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Windows. Program jest zbudowany w technologii klient-serwer w oparciu o serwer bazy danych FireBird 2.5. Firebird jest wysoko wydajnym wieloplatformowym serwerem bazodanowym SQL przeznaczonym dla krytycznych aplikacji biznesowych, dostępnym dla platform Windows i Linux. Takie właściwości jak transakcyjność danych, procedury wbudowane, wyzwalacze, bezawaryjność oraz duża wydajność umożliwiają jego instalacje w sieciach, znacznie przekraczających 100 stanowisk. Serwer bazy danych dostarczany jest łącznie z systemem Kontroling bez żadnych dodatkowych opłat.

STANDARDOWE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Aplikacja Kontroling doskonale nadaje się do uzyskiwania standardowych sprawozdań finansowych takich jak bilans czy rachunek zysków i strat.

W wielu przypadkach systemy finansowo księgowe nie umożliwiają tworzenie sprawozdań, w których pozycje nie są prostą sumą obrotów czy sald kont księgowych, ale wymagają złożonego przetwarzania danych księgowych. Nasz program znakomicie nadaje się do takich zastosowań. Umożliwia on tworzenie bardzo skomplikowanych sprawozdań dzięki elastycznemu mechanizmowi pobierania danych księgowych.

Ponieważ sposoby pobierania danych mogą być czasami bardzo skomplikowane i wymagają znajomości budowy struktury wewnętrznej programu finansowo księgowego, wspieramy użytkowników na tym etapie.

&nbsp

BUDŻETOWANIE I KONTROLING

Budżetowanie jest zadaniem bardzo złożonym, dlatego trudno wyobrazić sobie pracę bez dobrego systemu informatycznego wspierającego te działania. Aplikacja Kontroling umożliwia rejestrację planów przychodów i kosztów oraz pobierania wykonania z systemów księgowych. W systemie dostępne są automatycznie analizy odchyleń wartościowe i procentowe.

&nbsp

DOWOLNE ANALIZY I SPRAWOZDANIA

Innym obszarem zastosowania są dowolne analizy i sprawozdania np. analiza sprzedaży, analiza rentowności produktów, usług i klientów, analiza przychodów, kosztów i wyniku.

 

Sprawozdania umożliwiają przeglądane różnorodnych widoków danych, poprzez które można w prosty sposób: porównywać, ujawniać i analizować dane, zmieniając je w czytelne informacje. Za pomocą sprawozdań można obserwować prawidłowości, trendy i relacje między danymi zarejestrowanymi w programie Kontroling.

&nbsp

 

IMPORT DANYCH

Import danych umożliwia automatyczne pobranie danych z innych systemów zewnętrznych takich jak programy finansowo-księgowe, sprzedaż, magazyny, czynsze, płace itp.

&nbsp

&nbsp

Każdy z importów wymaga jego zdefiniowania. W przypadku danych pobieranych z programów finansowo-księgowych w programie Kontroling istnieje wbudowany mechanizm importu danych, którego definicję może stworzyć sam użytkownik. Jednak w przypadku pobierania danych z innych systemów istnieje konieczność, analizy ich struktury wewnętrznej. Każdy z producentów oprogramowania w inny sposób przechowuje dane, w związku z czym importy tworzy się indywidualnie pod konkretne potrzeby użytkowników. Program Kontroling został wyposażony w interpreter języka programowania o nazwie PASCAL dzięki, któremu możliwe jest zaprogramowanie dowolnego importu danych przez zaawansowanego użytkownika lub osobę wdrażającą.

HURTOWNIA DANYCH

Kontroling jest systemem typu OLAP i hurtownią danych. Systemy OLAP (OnLine Analytical Processing) są systemami wspierającymi podejmowanie decyzji, które pozwalają użytkownikowi szybko analizować informacje zawarte w wielowymiarowych widokach i hierarchiach. Hurtownia danych jest bazą danych integrującymi dane z wszystkich pozostałych systemów bazodanowych w firmie.

ROZLICZENIE KOSZTÓW

Zaawansowane mechanizmy systemu pozwalają na dokładne rozliczanie kosztów bezpośrednich oraz pośrednich na poszczególne miejsca powstawania kosztów, rodzaje działalności, struktury organizacyjne.

KOSZTY I PRZYCHODY PRZEDSIĘBIORSTWA W UKŁADZIE TABEL PRZESTAWNYCH

Dostępne jest 6 hierarchicznych wymiarów analitycznych, które w oparciu o analizy oparte na tabelach przestawnych pozwalają uzyskać pełen obraz kosztów i przychodów zarówno planu jak i wykonania. Analizy te dają możliwość tworzenia szczegółowych analiz/sprawozdań zarządczych wymaganych np. do kalkulacji stawek wody i ścieków, analiz kosztów/przychodów nieruchomości itp.

PLANOWANIE BUDŻETU DZIAŁÓW/KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Dodatkowym obszarem wspieranym przez aplikację jest rozwiązanie dot. planowania, pozwala ono precyzyjnie zaplanować budżet na kolejny rok i kontrolować na bieżąco jego wykonanie w układzie analiz odchyleń rozpoczynając od danych ogólnych, kończąc na szczegółowej informacji zarządczej.

PROJEKTOWANIE I WDROŻENIE PROCESY PLANOWANIA

W zakresie kontrolingu i planowania oferujemy:

 

  • projektowanie i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego kontroling, budżetowanie i analizy zarządcze
  • projektowanie i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego zarządzanie kosztami, kalkulacją stawek jednostkowych itd.
  • projektowanie i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego proces planowania

 

 

Główne scenariusze naszych działań w obszarze kontrolingu i zarządzania kosztami:

JEŻELI PRZYMIERZAJĄ SIĘ PAŃSTWO DO WDROŻENIA SYSTEMU KONTROLINGU I ZARZĄDZANIA KOSZTAMI W SWOIM PRZEDSIĘBIORSTWIE..

POMOŻEMY w opracowaniu takiego systemu z uwzględnieniem specyficznych potrzeb państwa przedsiębiorstwa w oparciu o nowoczesne i efektywne narzędzie analityczne.

JEŻELI W PAŃSTWA PRZEDSIĘBIORSTWIE FUNKCJONUJE JUŻ KONTROLING I ZARZĄDZANIE KOSZTAMI W JAKIEJŚ FORMIE, ALE NIE SĄ PAŃSTWO ZADOWOLENI Z ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ, EFEKTÓW KOŃCOWYCH...

ZDIAGNOZUJEMY istniejące problemy, zaproponujemy stosowne rozwiązania merytoryczne i organizacyjne - czyli pokierujemy procesem zmian w Państwa przedsiębiorstwie. Poszczególne obszary wesprzemy odpowiednimi rozwiązaniami informatycznymi.

JEŻELI MAJĄ JUŻ PAŃSTWO WPROWADZONY SYSTEM KONTROLINGU I ZARZĄDZANIA KOSZTAMI, ALE DOTYCHCZASOWE ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE SĄ NIEWYSTARCZAJĄCE, PROWADZĄ DO PROBLEMÓW LUB WYMAGAJĄ ŻMUDNEJ RĘCZNEJ PRACY...

ZAPROPONUJEMY wdrożenie odpowiedniego rozwiązania informatycznego, który istotnie zwiększy efektywność Państwa firmy, skróci czas przygotowywania informacji zarządczej dla kierownictwa i co najważniejsze podniesie jakość tej informacji.